SEJARAH PESANTREN NGALAH

PERJALANAN HIDUP KH.  BAHRUDDIN KALAM

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Bismillah alhamdulillah

Kulo atas nami  H. M. Bahruddin kalam mboten langkung kulo muji syukur kanti sanget dumateng allah swt lan dumateng junjungan kita kanjeng nabi besar Muhammad saw, dene punopo kulo meniko wekdal, dipun paringi sehat, wal ‘afiyat, yakni dipun paringi wilujeng lan saged bermuwajjahah utawi adepan wonten ngerso panjenengan sedoyo, mboten langkung panjenengan sedoyo kulo aturi ingkang tenang, utawi ingkang kusuk mirengaken, nggih sekedar riwayat kulo.

Niki riwayat mboten krono pingin dipun alem tiyang ngono mboten, namung krono gusti alloh, lan supados ingkang sahe sagedo didamel teladan utawi tuntunan, sak mangken dinten seloso pahing tanggal 22 Selo 1398 H utawi tanggal 24 oktober 1978, Kulo atas nami M. Bahruddin Kalam Carat – Gempol – Pandaan. lahir wonten dusun Juwet – Porong – Sidoarjo – Suroboyo 1346 H/1926 M tiang sepah kulo jaler naminipun K. Kalam kelahiran Trenggalek sak mangken manggen wonten dusun Juwet – Porong – Sidoarjo – Suroboyo, tiang sepah kulo istri nami Supirah kelahiran Pelem – Kertosono – Nganjuk. Kulo nggadah sederek kaleh welas, setunggal, yuk Adinah, kaleh, kang Mustajib, tigo, kang Mustajab, sekawan, kulo M. Bahruddin, nomer limo, Asmuri, nomer enem, Asro, nomer pitu, Slamet, wolu, Jami’atun, songo, Nafiatun sedoso, Abd. Manaf, sewelas Abd. Manan, kale welas, Habisun.

Selajeng yu Aminah simah utawi kawin pertama dateng Bunut – Porong, selajeng kang Mustajib simah nggih niku angsal Juwet, yakni nggih niku tenggi piyambek, yoganipun kang pak Fahlan, Asro simah utawi kawin angsal tiyang sangking Carat – Gempol – Pasuruan, Slamet simah angsal Gempol – Sampurno, kolo rumiyen Gempol –Growok, namine Astinah, rayate Asro, namine Sumeni, rayate kang Mustajib, pertama namine yu Munifah, sak mangken rayate kang Mustajib nggih niku yu Jumatun, rayatipun Jami’atun meniko nggih tiyang Juwet naminipun Jalal, selajeng rayatipun Jami’atin nggih niku, Parlan sangking Blitar, selajeng Mashudi simah angsal tiyang kenongo.

Kulo mulai alit pados ilmu dateng grio diwucal tiang sepuh pyambak lan lintu-litunipun, selajengipun sakwuse dewasa kulo padus ilmu syari’at dateng almukarom pak kyai Gus Din dusun Kemacuk – Kertosono – Nganjuk, pindah tolabul ilmi yakni pados ilmu dateng almarhum mbah kyai Hasyim, dusun Banaran wetane peken Kertosono lan dateng almarhum pak kyai Nuhin Juwet – Porong.

Selajengipun kulo sak lebetipun topo, ngalami pinten-pinten riwayat, pertama waktu enjing kirang langkung jam setengah pitu enjing, dipun tuduh langsung klawan tonggo tepaleh kulo niki mejahi weduse, akhire mendo meniko medal saking griyane sing gadah mendo kanti kulo sumerapi pyambek. Niku wau riwayat wonten Juwet – Porong yakni diwaktu joko cilik. Riwayat diwaktu wonten Kertosono – Nganjuk, diwaktu tahun 1948 M, kulo nglami nyerbu Welandi dateng Kertosno, keranten niko wektu dijajah Welandi yakni diwaktu tahun 1948 niki, diwaktu Welandi ndugi, yakni londo ndugi, kulo gabung kalian santri pondok Nglawak Kertosno – Nganjuk, cumae pondoke dipun tilaraken keranten dijajah Welandi. Lan (red. penyerbuan meniko) dipun pimpin pak Dahlan, termasuk tentara….termasuk. Pak Salam (red. Dahlan) niki wau ketua pondok Nglawak, natos ngalami nyerbu, pendamelanipun tukang ngebreki tretek-tretek, lan sing penting kulo pedoti sak rencang kulo, wonten dusun Printer wetanipun Baron, Kertosono – Nganjuk. Pokok kesimpulane damel bahaya Welandi. Lajeng setunggal wekdal welandi tepak ndandosi tretek selajeng wonten salah setunggalipun pemuda moro ningali angsalipun ndadani utawi ndadosi tretek niku wau, rumaosipun pemuda dumeh mboten tumut-tumut ngrisak, selajeng ningali nyelak yakni nyidak selajeng dipun tembak geblak, sak kolo. Lan maleh setunggal wekdal, wektu dalu, (red. Kulo sak rencang) nyegat praoto mlampah wonten wekdal dalu, wah paribasan bungsal-bangsul ingkang jurusan Jombang-Nganjuk niku wau, dadose dalu niku wau war-wer 2 niki, paribasane mboten enten kendele, lajeng kulo sak konco kulo puniko, kepingin ngebom praoto, ingkang ngamot kompeni Welandi, selajeng musyawaroh yakni…..dipun putusaken damel coro gantung “Men”, dipun gantung wonten nginggilipun trembesi ingkang mangklung dateng radosan, ingkang menek trembesi masang men, Misbarin, lare Pelem, sarono dipun tarik kelawan kawat ingkang alit, jarak jauhipun ingkang narik kirang langkung 40 m utawi 50 m, bobot ingkang dipun gantung 25 kilo lajeng swaktu-waktu praoto amot kompeni, langsung kawat dipun babit, perencanaan dipun babit kalian clurit, selajeng jawah dateng kompeni, selajeng praoto goleng kulo lan rencang-rencang kulo sampun sami ngenteni kelawan granat nanas. Nggantung men niki wau wonten Baron – Kertosono – Nganjuk, selajengipun kulo sak rencang dipun atur wonten pinggiripun radosan sami dlosor, mulai sonten ngantos enjing, tapi mboten wonten praoto babar pindah. Konco kulo ingkang ngalami kececer utawi tipenggal, Miftahun.

Selajeng setunggal wekdal wektu nengguluk niku wau, lajeng kepanggeh kuburan ingkang ageng lajeng rungkut banget, Peteng banget, lajeng sworo kikik-kikik-kikik-kikik niku, kulo anggep nisbatipun ngoten wau sami kaleh hotel dadose nek diwasi mreguyuk ketok grumbul sing peteng, ketok rumbuk peteng niku seneng dadose kulo umpamaaken hotel, niku, dadose damel dlosor, enten ngriku sekeco sanget, nikmat sanget  sak monten niku dadose kepanggeh barang sing rumbuk kaleh sworo nyekikik niku wau mboten tambah wedi tambah seneng kranten dipun anggep nggone tempat perlindungan utawi singitan. Selajengipun ingkang menek trembesi masang “men” nggih niku namipun, Mustakim, Selajeng konco kulo ingkang ngalami kebocor diwaktu wonten kertosono nggih niku setunggal nggih meniko mbah Mustaqim niku, lintune wonten nggone Mojokerto, tiyang Mojokerto setunggal konco kulo ingkang kebocor yakni tilar, kang Mustaqim ngalami dijebak Wlandi, dadose mboten wonten ngantos sak mangken, Dadose mulai tahun 1948 ngantos sak mangken niki, sak mangken niki pundi ? nggih niku tahun 1980 dadose mboten wonten wangsul fainsya allah 90 % sampun tilar.

Selajengipun setunggal wekdal kulo dipun tugas kalian pimpinan perlu nylidik dateng Pelem, selajeng kulo kecekel Welandi, kelawan Cakra, kalian sak praoto niki, selajeng kulo kabeto dateng pabrik sentanan Mojokerto, selajeng kirang langkung jam 10.00 siang kulo kedugen tiyang sepah tiyang jaler kirang langkung….umur 75 tahun selajeng wonten ngajeng kulo bejo dateng kulo ngaten bejanipun, “Nak sak waged-waged sampean nak, sampean moco nopo-nopo mangken, mangken dalu, mantun maghrib Welandi kalian Cakra kalian mbeto lampu strongking kalian mbeto senjata…..niki, mangken sonten, narap dateng sampean lan wonten ingkang dipun taboki lan dipun jejek, lan dipun banting-banting setengah mati niku” selajeng tiang niku wau sampun cekap lajeng pamitan, selejeng mantun maghrib kulo sumerap klebyor-klebyor sangkeng wetan persis dawuhe tiyang sepah niku wau lajeng kulo ningali tembok kok dukur sanget yakni kulo bade ngrencana mencolot sak waged-wagede, keranten kulo ngalami susah payah ingkang mboten waged dipun ukur sampek kesepen dateng tiyang sepah sekalian, sangking susahipun selajeng kulo mboten sido menek keranten Welandi kalian Cakra sampun berdekatan kalian kulo, yakni sampun celak dateng kulo, lajeng (red. Kulo sak rencang) dipun kempalaken dipun tarap setunggal-setunggal sarono dipun ajar botol madaranipun, …sarono wonten ingkang dipon nyonyoki rokok, madaranipun termasuk madaran kulo, tapi madaran kulo mboten ngantos dipun conyok rokok, mong…botol teng madaran kulo meniko, untung alhamdulillah dadose madaran kulo mboten ngantos dipun conyoi rokok, kados-kados (red. kulo) sampun wancine pejah, keranten sebagian ingkang dipun tarap wonten ingkang dipun taboki, dipun bantingi, dipun engkek-engkek, ngantos gobrah darah, lisane dipun taboki meniko, selajengipun sampun setengah mati, selajeng dipun rampung, dipun lenggahaken sarano dipun suwuni sepunten anggene nyuwun sepunten ngaten “saya minta maaf” selajeng manah kulo mungel innalillahi wainna ilaihi rojingun, Cakra kurang ajar, awas kon onok jobo limpe payu, niku. Selajeng enjing kulo sak rencang dipun pindah dateng tahanan…kantor polisi wonten ngajengipun setasiun ler radosan rodok ngilen sekedik. Wonten tahanan kantor polisi kirang langkung 5 dinten termasuk 6 dinten kalian wonten pabrik Sentanan Mojokero diwaktu wonten tahanan kantor polisi, setunggal wekdal, wekdal antri nedo selajeng sebagian konco kulo tahanan antrinipun kirang tepak yakni bengkong utawi rodok nyrondol selajeng dipun gepuk kalian bongkotanipun bedil, sak kiat-kiatipun preaaaaak, kebek3x kados ayam dipun tracap persis niku, cecek kalian dawuhipun kanjeng nabi Muhammad saw

حب الدنيا رئس الخطيئة  maknanipun kirang langkung “seneng dunyo puniko utawi remen donyo puniko dados sirahipun kalepatan, utawi pengeranipun kalepatan” monggo kulo panjenengan wangsul dateng dawuhe allah swt ingkang wonten alquran juz II surat 2 ayat 164  بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنواشد حب الله maknanipun kirang langkung “wonkang podo iman ing gusti allah iku luweh banget apane demene marang allah” . meniko printahan sangkeng gusti alloh, mugi-mugi kulo lan panjenegan senahoso wilujeng dunyo akhirot, paribasane sinten tiyange ingkang mboten remen kalian donyo, wong bangun mesjid kedah gadah dunyo, mondokaken yogo nggih gadah dunyo, bangun pondok lan madrasah nggih gadah dunyo, Cumake remen dateng dunyo kulo utamaaken katahe setengah ebor, kulo panjenegan remen dateng alloh, kulo umpamaaken gabah setengah ebor munjung, yakni kulo panjenengan remen dateng allah monggo sami berlebih-lebihan supados angsal karidanipun alloh sak tingkah kulo, sak tingkah polah kulo panjenengan amin3x ya robbal ‘alamin.

Kulo ngalami wonten penjara, Mojokerto mboten saged nglampahi sholat, sak wanci-wanci kulo kepireng adzan utowo tondo waktu kentong lajeng kulo mengkurep, kalian mular, anggenipun kulo mengkurep, konco-konco kersane mboten sumerap anggen kulo mular. Wonten tahanan menawi nedo sedinten sedalu, kaping kaleh, katahipun persis tedanipun kucing, sarono mboten nganggo ajang, nanging nganggo astanipun epek-epek setunggal, meniko mboten bek. Diwaktu wonten pabrik Sentanan, sewaktu dipun tarap kalian Welandi kalian Cakra, ingkang kulo waos sholawat, meniko ampuh sanged, maose wonten lebetipun manah, paribasan kados toyo buntet, mboten wonten selangipun. Kulo wonten tahanan kantor polisi, gangsal dinten, lajeng wonten rol utawi pengusutan, lajeng kulo ajak-ajak dateng rencang-rencang kulo perlu nglampahi wudlu, supadoso alloh kerso ngedalaken, selajeng sebagian konco wonten ingkang purun lan mboten, lajeng alhamdulillah ingkang purun meniko didalaken, lajeng ingkang diajak nglampahi wudlu mboten purun mboten saged medal, lajeng ningali kulo mular kanti sanget, cocok kalian dawuhipun gusti allloh wonten al qur an surat kaleh ayat 229

ان الله يحب التوبين ويحب المتطهرين maknanipun kirang langkung mekaten “sak temene allah seneng ing wongkang podo taubat, lan demen sopo alloh ing wongkang podo suci-suci”. Lajeng kulo medal sangkeng penjara, kados-kados mboten mancik bumi keranten sangkek bungahipun. Kulo wekdal ngadep wlandi, manah kulo alhamdulillah dipun imut aken tur akeh maos sholawat, toh paribasan kados toyo omep anggen kulo mahos sholawat. Kulo rumaos angsal barokahe sholawat kanjeng nabi muhammad SAW, dalem manah kulo rumaos mboten ajreh babar pindah, wekdal tasek dereng maos sholawat manah kulo rumaos susah ingkang mboten saget dipun ukur.

Kegiayatan kulo mulai medal sangking penjara, setunggal, diwektu kulo wonten pondokipun almarhum mbah kyai Hasyim, Banaran – Kertosono – Nganjuk, kulo sambang tiang sepah sekalian, lajeng sampun cekap angsal kulo sowan, kulo pamit wangsul dateng pondok,  tapi dipun semadosi sekawan dinten engkas, kalian tiang sepah jaler, manah kulo jempalikan tapi kulo perangi, kulo mboten purun diajak ngamuk, keranten kulo emut dawuhi gusti alloh wonten al qur an juz:V surat:4 ayat:35

واعبدالله ولاتشرك به شيئا وبالوالدين احسانا بسم الله الرحمن الرحيم maknanipun kirang langkung mekaten “kulo panjenengan sedaya dipun perintah nyembah dateng alloh lan kulo panjenengan sedaya dipun awis nyekutoaken utawa madakaken dateng alloh ing barang-barang, lan alloh perintah kulo panjenengan sedaya supados bagusi dateng tiang sepah sekalian”, tiang sepuh punika supados ditut aken yakni sampun ngantos dipun sakiti manahipun, senahoso dipun damel bungah utawi lego manahipun, sampun ngantos dipun damel rengoh penggalehipun. Alhamdulillah alloh paring dateng kulo arupi taat, kok cobi kulo kok mboten nganut teng tiang sepah yakni sido pamit maleh kulo, kulo hukumi berarti lisan kulo manah kulo punika kinging najis mugholadhoh yakni najise asu utawi celeng, dalilipun wonten kitab ta’limul muta’laim dipun terangaken

أن يحترج عن الا خلاق الذممة فانها كلب معنوية Maknanipun kirang langkung mekaten “kulo panjenengan sedaya dipun perintah ngrekso akhlak utawi budi pekerti, ingkang mboten cecek kalian syara’, yakni kaleh syariah, akhlak utawi budi pakerti ingkang mboten cecek kalian syara’ punika termasuk segawon ingkang wonten lebetipun dada, segawon medongkrong wonten lebetipun dada”, umpami dipun umbar menika buas sanget segawon punika wonten lebetipun dodo, kulo imut-imut mulai alit ngantos ageng puniko kulo mboten rumaos damel sakite manah tiang sepah sekalian, lan nglanggar larangane tiang sepah, cumae wani kaleh, ingkang kedah mboten kiat nahan temenggak ipun tiyang sepah, inggih meniko setunggal zaman perangan tahun 1945 M kulo tumut nyerbu dateng suruboyo yakni nyerbu Welandi, kulo sampun daftar, selajengipun tiang sepah istri mboten ngridani sarono mular. Lajeng kulo imut soal perangan gede martiran, mbelani agomo islam iku fardlu kifayah, yakni menawi wonten ingkang budal perang, berarti sampun gugur kewajiban kulo, meniko wekdal sampun wonten ingkang budal inggih puniko kakang kulo, kang Mustajib, nyerbu Welandi wonten dusun Damargi sekitaran daerah Tebel, Buduran. Sak monten kulo tasik dipun uji maleh dining tiyang sepuh, wekdal kulo dados kemanten kalian makipun Sholeh, kulo mboten dipun betani peningset, babar pindah. Kulo kawin angsal makipun Sholeh, kok kulo nedi enggih mboten, ning kajengipun tiang sepah sami tiang sepah.

Kulo ngalami ngawulo lan tholabul ilmi dateng tiang sepah ngoro kirang langkung zaman pitung tahun, selajeng wekdal zaman sekawan tahun kulo dipun uji mboten nedo sekul, katerangan wonten kitab ikhyak juz tigo, halaman 83 inggih wonten tirakat, ingkang nerangaken tirakat mboten nedo sekul, lan dipun uji maleh kulo wekdal dados kemanten,  yakni nikah kulo dipun larang tilem wonten griyo sedalu mruput yakni mantun sholat isak, zaman sekawan tahun, kulo mboten ngical-ngicalaken anggen kulo rumaos tilem sedalu muput kirang langkung nem dalu, diwaktu wonten Juwet. cumak nggih, lek tepak kulo dugi juwet nggih tepak bendero abang, nggih berarti terikat terus-terusan. Menawi tahun sak mangken kados cepet banget, paribasan kados blarak kobong, kratak-kratak isuk kratak-kratak.

Taat utawi tunduk tiang sepah utawi dumateng menuso lintune, sedoyo puniko kedah dipun ilmuni printah lan cecegah meniko menawi cecek kalian syariat monggo dipun turut, menawi mboten cecek mboten perlu dipun turut, miturut dawuh wonten kitab ta’limul muta’allim  لا طعة للمخلق للمعصية خالقmaknanipun ngaten, “gak onok ngabekti yakni nganut marang makhluk ingdalem maksiat dateng allah”, larangane alloh puniko mboten perlu dipun tut.

Katerangan kulo wangsul mondok dateng Ngoro – Mojosari, inggih meniko baiat thoriqoh dateng ngoro, selajeng ngaos thoriqoh dateng bapak kulo piambek dateng Juwet – Porong, lajeng ngaos maleh ngantos tambah – tambah meniko dateng ngoro. Wekdal dateng Juwet, lek mboten lintu kaleh doso dinten, dangu – dangu kulo niko dipun pundut mantu, dipun angsalaken yugo estrinipun nami Siti Munawaroh, selajengipun wekdal akad nikah kirang langkung 1950 M, wekdal umur 24 th, selajengipun tahun 1953 M, kulo nggadah yugo Muhammad Sholeh. Wekdal tasik umur setunggal tahun kulo tilar dateng pondokipun almukarrom pakde kiai Munawir Tegalarum – Kertosono – Nganjuk  perlu ngaos thoriqoh lan lintu–lintunipun, pertama ngaos sekawan doso dinten. Sampun mandap ngaos sekawan doso dinten, selajeng kulo pamit sambang dateng mak ipun yugo kranten inggih meniko sanget anggenipun kangen, yai mboten marengaken yakni mboten ngangsali senajan mung kaleh dinten, malah dipun perintah munggah ngaos maleh 60 dinten, sak kolo manah kulo rumaos poyang–payingan sanget, wah paribasan kok dicancangi cagak jebol rasane cagake, berhubung dicancang ilmu inggih niku mboten saget budi, selajengipun manah kulo imut…..utawi istiqomah dawuhipun guru meniko wajib yakni fardlu ‘ain, manah kulo, kulo perangi, alhamdulillah gusti Allah paring meneng, kok cobak kulo pamit mawi lisan kulo lan manah kulo, kulo hukumi kenging najis mugholadoh yakni najise asu. Kulo panjenengan sedoyo mpun ngantos…..atine, gemantung, kata-kata utowo omongan, perkoro guru golek maneh, paribasan nyandung nyampar, kata-kata utawi omongan meniko tondo-tondo nek olo pungkasane.

Guru mursid niku kedah ingkang ijazah izin lan ijazah mursyid, kaleh-kalehe meniko kedah wonten. Izin meniko izin sangking guru, ijazah meniko tanda astane guru, niku, miturut dawuhe kanjeng nabi muhammad saw, wonten kitab tankeh h:25

لكل شيئ عالم (كلم امام صالح) maknanipun kirang langkung mekaten, “sedayane barang-barang meniko wonten tanda-tandanipun”, gonyeh niku wau termasuk tandanipun inggih meniko su’ul khotimah, gonyeh niku gampang teng guru.

Tando-tondonipun iman, inggih puniko nglampahi sholat, kanggene kulo panjenengan niki wong jerone ati mboten roh, roh kulo lan panjenengan sampun iman nggih sholat.

Selajengipun kulo wekdal mondok dateng al mukarom pakde Kyai Munawir Tegal Arum – Nganjuk, kulo niku wau zaman setengah tahun, sarono neros yakni mandap munggah – mandap munggah, sehingga hasil ijazah mursyid yakni ijazah mucal ilmu thariqah Naqsabandiyah. Kulo wekdal nampi ijazah mursyid meniko wekdal tahun 1955 M. selajeng kulo kedawuhan wangsul dateng tiyang sepah Juwet – Porong, lan dateng tiyang sepah Ngoro – Mojosari – Mojokerto. Selajeng kulo ngaos thariqah maleh 40 dinten dateng Ngoro. Selajeng tiyang sepah Ngoro tumut tanda asto ngijazahi wonten nglebetipun ijazah mursyid. Alhamdulillah swektu keuntungan ingkang agung sanget kulo dipun ijazahi guru kaleh, nomer setunggal al-mukarom pakde kyai Munawir Tegalarum – Kertosono – Nganjuk, nomer kaleh al marhum tiyang sepah, nggeh meniko Bpk. Kyai Imam As’ary Ngoro – Mojosari – Mojokerto. Kulo di waktu wonten pondok Ngoro kirang langkung masa 7 tahun, 4 tahun perkawit inggih meniko lajeng 7 tahun 4 tahun. Perkawit waktunipun shalat 4 tahun, 4 waktu nggeh puniko dhuhur, maghrib, isya’, subuh. Puniko sedoyo ingkang ngrekso jam ipun lan kentonganipun lan adzanipun meniko kulo, menawi asar senes kulo sing ngrekso keranten nggih niku wau di waktu asar wekdal puniko, wekdal tandang damel. Pemeliharanipun masjid lan jeding lan lintu-lintunipun ugi kulo. Selajengipun almarhum bapak Imam As’ary printah kulo supados pados panggenan dateng Pucang arah-arahipun kale Japanan kidul wetanipun kirang langkung 5 kilo meter. Selajengipun boten kedadosan. Selajeng pados male dateng Carat sarono dipun antar kaliyan pak kyai Ahmad Na’in lan pak Qozin termasuk sak niki perencana dados mbahipun Mahfud Trenggalek puniko, lan pak Sapari. Tiyang tigo meniko sangking dusun Purworejo – Mojosari – Mojokerto, dateng Pucang ugi dipun antar tiyang niku wau. Selajengipun inkgang dipun tuju sangkeng  nggriyo, sanes niki panggenan, Carat niki sanes, nggeh ler puniko, gadanipun pak Bawi utawi mbok Runti Mojosari – Mojokerto. Selajengipun waktu kulo diwaktu ngukur ler puniko niku ingkang sak mangke dipun tempati mbok Yem puniko, lajeng mbok Suwaten tumut ngukur. Lajeng Pak Suwaten tumut ngukur, pak swaten meniko tonggone mbok yem lere mbok Yem. Selajengipun kulo di waktu ngukur kaliyan mungel ngaten ”kidul niku kok dipun tempati tepak, keranten niku roto tapi nggeh wiyar”. Selajeng pak Swaten jawab “ nggih dipun dol puniko nggadahe pak Ardi cumake sampun dipun nawis 1100 rupiah niku, seng nawis pak San Carat niku”, selajeng kulo tutup 1200 rupiah, cumake pak Ardhi tasik nedi sak tancepi langgar angkring kangge jariyahe. Selajeng kulo angsali, selajeng nedi wonten wetanipun pondok termasuk pojok kidul wetan. Selajengipun diwaktu sewalik buku wonten pendapane pak Ji’ah selajeng pak Ardi tangglet dateng pak lurah “opo gak didewekno bukune, buku jariyahku bumi sak pancepi langgar angkring”, selajeng jawabipun pak lurah Sanali dateng pitakeni pak Ardi “ boten ngangge, mung sak monten mawon, ketanggungan” selajengipun entene kulo wantun regi sak manten, kulo rumaos insya allah bakal waget damel masjid menawi kulo pertama ingkang bangun masjid insya allah bakal terjamin pemeliharaanipun ilmu thariqah Naqsabandiyah Mujadiyah Kholidiyah. Nomer kaleh syari’atipun, menawi sanes kulo ingkang bangun pertama, kulo mboten bade wanton shalat jum’at, ngancing lawang. Dadose mboten wanton mantun shalat jumat, lajeng mantone amal-amalan, mantun wirid-wiridan nggeh meniko mantun shalat sunnah, selajeng kulo kancing boten wanton, keranten rumaos mboten tumut bangun ing rehne nggeh niku wau kulo termasuk ingkang bangun pertama. Selajeng wantun mantun shalat jum’at sak bakdanipun shalat sunnah-sunnah lajeng kulo kancing perlu kanggo tawajuhan. Menawi ngeten puniko insya Allah bade berturut-turut sampek ila yaumil qiyamah. Amin 3x yarobbal alamiin.

Selajengipun kulo wekdal tahun 1955 mulai bangun langgar lan pondok, bangun sareng–sareng, kale-kalehipun puniko kedadosan sangking pring sedoyo yakni bongkotan, langgar sangking Ngoro, pondok sangking Juwet. Dadose nggeh meniko pembangunan kale nggeh meniko dinten meniko bangun langgar, nggeh bangun pondok, nggeh. Dadose bangun langgar meniko bahan sangking Ngoro, bangun pondok nggeh meniko, sangking Juwet. Sak derengipun ngedekaken langgar lan pondok, langkung rumiyen ngubungi, hubungan tanggi tepaleh, perlu kulo soyo ngedekaken. Selajeng kulo soyo niku wau sami sanggup sedoyo cumake pelaksanaanipun, boten wonten ingkang dugi, cumae ingkang dugi namung pak Jama’I yakni nggeh niku wau, pak kaji Dul ghani Niku tasik dereng kaji kolo rumiyen,  nomer kale nggeh puniko pak Ardhi nggih meniko tasik dereng kaji rumiyen sak mangke kaji Ibrahim namung kale niku, pak jazim mawon mboten poron meriki. Selajengipun ingkang nerusaken ngerjai ingkang Juwet nomer setunggal sangking kang Mustajib nomer kale sederek kulo Asro nomer tigo, sederek kulo Slamet, nomer sekawan, pak Waras, Dongot sekar arloji, nomer gangsal pak lim, domot Porong, nomer nem, kang Thalib, bapake Imron, Pucang niku tepak mondok wonten Juwet, ingkang sangking Ngoro setunggal, pak Sarmadan Ngetreb, nomer kaleh pak Ahmad jazuli sedati, nomer tigo pak Maikah, ngetreb, nomer sekawan, pak Maksum Sudimoro – Kutorejo – Mojosari – Mojokerto. Selajengipun ingkang sangking Ngoro ugi dipun kentun sangking Ngoro, ingkang sngking juwet, dipun kentun sangking Juwet.

Selajengipun kulo mulai mlebet dusun Carat paribasane meh cok griyo segawonipun, lan menawi kerjo wekdal nglampahi shalat dateng nggeh meniko langgaripun pak juma’in kidul meniko yakni pak kaji dul Ghani. Satu kali tempo dateng langgaripun kang Maksum, yakni ler radosan. Selajengipun langgar lan pondok sampun berukut wekdal tahun 1955 M. tepak dinten tasyrik wulan besar, pancine tasryik ngggeh besar. Kulo dipun dawuhi pindah dateng Carat piyambaan nggeh wonten rencangipun nggeh meniko pengeran lan malaikat. Selajengipun tiyang sepah kulo Juwet merintah dateng sederek kulo Asro, supados ngerencangi kulo wekdal dalu tok-tok, selajengipun angsal gangsal dalu selajengipun sambatan boten kraos, yakni boten krasan selajeng kulo kengken mantok, kirang langkung jam songo dalu, selajeng dugi nggriyo juwet dipun takeni dateng tiyang sepah jaler  takenipun ngeten “ koen kok yaene kok wis mule?, sopo rewange kakangmu Bahrudin?, sopo?” lajeng nggeh niku wau sederek kulo asro “boten wonten rencangipun” selajeng bapak mular, sarono nyuwun dateng Allah panyuwune ngaten “ya Allah mugi-o allah paring rencang  dateng yugo kulo M. Bahrudin”, ngeten meniko, ngeten puniko kok paribasane sedalu boten saget tilem ngraosaken soale kulo boten wonten rencangipun, selajeng wonten antawisan adik kulo asro dugi nggriyo Juwet antawis kirang langkung setengah jam selajengipun tiyang sepahipun estri pak Jazim nami mbok Royah, selajengipun kulo kepireng  kiyambek angsalipun gugah-gugah dateng pak Jasim, gugah-gugahipun ngaten “sim-sim tangiho wong lor iku gak nok abane, antarane kok ewange yo ono abane ewango no poo sim kono sim abane gak ono ewange”, alhamdulilah gusti Allah paring purun, moro pak jasim dateng panggenan kulo, selajeng kulo ajak salaman, selajengipun kulo liwetaken, sak kolo sangking bungah kulo, wah paribasan nemu mas sak gunung anakan, sak monten sebab musababipun tiyang sepah nuwun dateng Allah, wah paribasane spontan dipun turuti dining Allah panyuwunipun tiyang sepah dipun dituruti, menawi ngoten paribasan tiyang sepah lumpuh tasik waget dipun iri kaliyan yugo yakni dipun iri dipun dungakaken yakni dipun alab dungakipun, do’a restunipun. Mulo sangking niku cecek kali dawuhipun gusti kanjeng nabi Muhammad saw. Wonten kitab sarah kasyifatus saja, wafil haditsi laa yaruutsu qodooa illa du’a wala yazidu fil umuri illal birri maknanipun kirang langkung mekaten ora biso nolak ing qodo yakni pepestene allah anging do’a, lan ora ono biso tambah umur anging kebagusan, mulo sangking niku kulo panjenengan sedoyo sampun ngantos bosen anggenipon nyuwun dumateng allah sarono bening penggaleh.

Kulo ngalami piyambakan kirang langkung 2 1/2 th, wonten Carat. Sak lebetipun piyambakan di waktu th. 1956 M. kulo ngawontenaken kumpulan jum’atan, wekdal ngawontenaken kumpulan jum’atan inggih meniko maju munduripun wonten tiang kaleh welas, setunggal, kulo piyambak yakni Muhamad Bahruddin, kaping kaleh, pak Temo, nomer tigo, pak Moden, nomer sekwan, pak Dul, nomer gangsal, pak Jasim, nomer enem, pak kaji Abdul Goni, nomer pitu, pak Tun, nomer wolu, pak Padri, nomer songo, pak Ni, nomer sedoso, pak Tulus yakni pak Salam, nomer setunggal welas, kang Maksum, nomer kaleh welas, pak Sarmun. Menawi larenipun, wonten pitu, nomer setunggal inggih punika, Sutejo, nomer kaleh, Danu, nomer tigo, Poniman, nomer sekawan, Sabar, nomer limo, Mulyo, nomer enem, Amari, nomer pitu, kang Jais.

Selajengipun mriki (Red. Carat) tasek dereng kulo wontenaken kumpulan jum’atan, anggen kulo jum’atan inggih meniko dateng mesjid Gempol satu kali tempo dateng Ngoro, utawi dateng Japanan utawi dateng Gempol, puniko sedaya kulo melampah suku.

Kulo diwaktu ngalami piyambakan wonten Carat, satu kali tempo rumaos kangen rayat selajengipun mantun magrib Amari yoganipun mbok Pah Carat, kulo ajak dateng Ngoro, selajengipun wonten Ngoro mboten dangu kirang langkung 1/4 jam selajeng wangsul perlu ngimami solat isa’ dateng Carat.

Kulo mulai damel jeding pertama namung wadahi tuyo tok-tok, selajengipun aling-alingipun damen, cagakipun penjaranan utawi banten, selajengipun wekdal sik semanten tiang ingkang raket kalian kulo wonten enem, ingkang raket sanget kalian kulo, setunggal pak Jasim, kaping kaleh, pak Tun, kaping tiga, pak Tulus, yakni pak Salam, kaping sekawan, pak Ni, kaping gangsal, pak haji Abdul Goni, kaping nem, pak Tulus yakni pak Salam, niku wau bungsal-bangsul malih niku. Selajengipun lare ingkang berdekatan kalian kulo wonten nem, setunggal, Danu, kaping kaleh, Sutikso, nomer tigo, Buadi, kaping sekawan, Sabar, kaping gangsal, Kaban, kaping nem, Amari, yugane mbok Pah.

Alhamdulillah dangu-dangu alloh paring waget damel griyo dateng kulo, cumae griyane cagak bongkotan payon alang-alang gedek. Mugiho kulo lan panjenengan dipun rekso denig alloh lan sadar.

Mitnah meniko langkung berat hukumanipun mbenjang wonten akhirat katimbang tiang mejahi tiang, mejahi tiang meniko ugi hukuman berat, cumae tasik beratan mitnah tiang, miturut dawuhe alloh wonten alquran juz 2 surat 2 ayat 190  بسم الله الرحمن الرحيم الفتنة أشد من القتل.

Tiang sepah jaler Ngoro persis angsalipun ahlu tirakat mboten nedo sekul bertahun-tahun utawi angsal mutih zaman wonten pondok lan zamanipun mulai-mulai nggadah rayat ngatos nggadah yugo kaleh, persis kulo, malah kirang nemen tirakatipun, kulo mboten kepanggih rayat punika. Tiang sepah kaleh, Juwet lan Ngoro puniko ahli dateng pesarean kados pesareane …. Ki ageng Ampel, habib Arang Gresik, sunan Giri .. batu ampar, pesarean Bungkul pesarean kemayoran lan zamanipun mbah .., kulo meniko paling sekedik zaman dangu-dangunipun setunggal jum’ah yakni pitung dinten utawi zaman wolong dinten punika, celakipun dateng pesarean, semanten ugi inggih ahli dateng pesarean menawi tiang sepah sing dateng pesarean wolong dinten tenangipun woten pesarean menawi kulo tenagipun..inggih zaman wolu, cumae wolung menit, boten wolung dinten niku keranten dipun tenggo-tenggo kendaraan kol.

Keterangan kulo mulai awal sampek akhir pungkasan peristiwa dateng Juwet supados tangklet dateng derek Juwet, menawi kirang percados tiang Ngoro, tangkletipun dateng inggih meniko saget tiang Ngoro, dateng Kertosono semanten ugi, dateng Carat semanten ugi, dateng mojokerto semanten ugi, dateng pelem, semanten ugi, dateng Baron kertosono semanten ugi, yakni tangkletaken dateng tiang ingkang kulo tempati niku, cumae menawi tangklet sedaya puniko supados tiang ingkang sak imbang kalian kulo.

Alhamdulilah gusti aloh sampun maringi cekap angsal, kulo nyusun riwayat mulai lahir ngantos inggih meniko nggadah putu kaleh ingih meniko yuganipun Sholeh. Soleh simah yuganipun misanan kulo puyambak sangking Trenggalek lajeng yugo kulo Mansur inggih niku wau angsal ingih meniko dusun Semaringgit, angsal yuganipun Abdul Halim termasuk tasik famili kaleh kang Srudin, kaleh yoganipun ingih punika wau termasuk meniko wekdal sampun nggadah putu kaleh. Siti mariyam ingih meniko kulo angsalaken inggih meniko sangking Trenggalek, naminipun, Saifuddin.

Kulo wekdal damel banon puniko sangking rumaos kulo akas sanget ngantos boten mengenal dateng sholat isrok, yakni inggih kulo tilar solatipun isrok, meniko kirang langkung gangsal isrok, gangsal enjing. Selajengipun saben mantun sholat subuh tangan kalian doran, yakni asta kulo kalian doran doranipun pacul meniko kados-kados paribasane wesi sembrani kalian paku utawi dom kudu nemplek mawon, kados wesi sembrani paribasanipun, yakni emut pacul mawon, perlu inggih niku nyrantekaken damel banon, tirosipun akal sangking rumaos kulo, kulo niate sae ngaten nek niatipun “kulo niat nyitak boto kangge tempat ngaji ferdlu kerono alloh”, yakni kangge tempat tolabul ‘ilmi, selajeng kulo fikir maleh la iyo ngaji iku perlune opo? tamtu kangge ngerteni barang wajib lan barang sunnah lan barang wenang lan barang kang makruh lan barang haram lan barang batal sak piturutipun, lha iyo aku ngerti sholat isrok, kawusono isroke gak tak lakoni berarti aku iki kelangan sholat isrok berarti aku iki belani kurungan yakni lus-lus kurungan manuke isrok iku ucul kok dipun turuti ngajak nilar solat isrok dangu-dangu tambah menjalar, artosipun wanton nilar sholat duha, dangu-dangu lamune dituruti wantun nilar sholat ba’diyah eh kobliyah, bakdiah sak piturutipun, selajengipun ngoten puniko kulo hukumi termasuk kecopetan, selajengpun kulo emut dawuhipun gusti alloh wonten alqran juz 4 surat Ali imran ayat:184 bismilahirohmanirohim

وماالحياة الدنيا الا متاع الغرور maknanipun kirang langkung mekaten “lan ora ono kauripan ono ing alam dunyo kejaba iku keenakan pembujuk” angsalipun kulo damel banon kalian pak Jasim, selajengipun kulo soyo dateng pak Gin keponakanipun pak Jasim perlu ngrencangi ngedekaken utawi ngunggahaken kajeng, kajengipun pondok, belungane pondok, selajeng pak Gin kenging pares rungkep kalian tiang dusun, kengeng pares rungkep jogo gerdu tigang dalu nuli-nuli, kulo nggadah murid sari’at namine Amari yugane bok Pah Carat, pamitan kulo bade sekolah madarsah dateng Gempol, selajeng kulo angsali, budal sekolah, kesumerapan utawi ketahuan kamituwo nami wak Asro, Amari dipun kendelaken yakni dipun dat dipun arakaken dateng pendapane kamituwo yakni pendapane pak Asro, selajengipun Amari dipun seneni sing katah-katah, lamun tasek nglampahi sekolah madrasah bade ngalami ukuman dusun nyapu kuburan, kirang langkung seminggu selajengipun Amari anggenipun budal sekolah mantun solat subuh, selajengipun akhir-akhire kulo laporaken dateng ranting NU naminipun kang Maksum, selajengipun allah paring aman, wilujeng boten wonten weweden punopo-punopo keranten kamituane dipun bejani kang maksum utawi dipun ilok aken kang Maksum, setunggal wekdal, wonten penghinaan dateng kulo, wekdal kulo dugi panggonane pak kaji Abdul Goni, kulo wonten kencengipun gerdu kidul, wonten tiang wonten saben, selajegipun sumerap kulo selajeng ngadek nyet, kaleh mungel ngaten “aku durung sembahyang asar aku” selajengipun penghinaan dateng mak ipun Sholeh, wekdal mlampah ngaler, eco-eco ngarit kaleh gandangan selajeng sumerap mak ipun Sholeh selajeng bejo-bejo teng kancanipun “kon ojok gandangan ae onok wong putihan liwat opo gak isin kon” wekdal nylawat kulo mulai ngaiti dateng karangan kuburan lajeng wonten tiang mungel ingkang penghinaan dateng kulo, mungelipun ngaten “ ya…!! ” ngoteniku semata-mata ngoteniku cumae kulo anggep wah wes wong iki rek..! kulo rewangi ayem mawon kulo apen-apen mboten ngertos mawon, Selajengipun sebagian tiang wonten ingkang mungel ngaten dateng putune “ kon nek nakal-nakal nek laki tak lakekno oleh santri kapok kon !!” coro kasare nek omah-omah tak olehno santri cek kapok kon!! santri damel elek-elekan took, padahal bondone santri niku katah, katah sanget tinimbang sekolah biasa artose umum, tambah dangu tambah katah lare ingkang ngaos cumae meh sedaya griya nggadah segawon, kulo mboten nglarang tiang ngingu segawon namung kulo wucali praktek nuceni barang kenging najis segawon, selajengipun gestapu niko icalipun telas, tiang Carat – Raos sami tambah insyaf kalian kulo, wah paribasan kantun 20 % sing dereng insyaf, kulo selidiki sebabipun insyaf setunggal, boten menghina dateng tiang tarikus sholah, nomer kaleh, sebab mboten menghina dateng segawon keranten katah sing ngingu segawon wekdal punika, tigo, sebab sembur suwuk inggih sedaya niku sing damel waras inggih allah mung kangge sebab, sekawan, sebab purun mulai ngaos dateng yugo-yogone, gangsal, sebab saben-saben wonten kemayitan purun nylawat serta purun nyukani katerangan yakni nyuwunaken sepunten dateng si mayit, nem, sebab yogane termasuk lare ingkang ngaos dipun larang wantun dateng tiang sepahe, pitu, sebab nyuwun jawah allah lajeng nuruti.

Setunggal wekdal kulo prihatin sanget soal pembangunan tempat ibadah rumaos tasik dereng luas, mboten wonten ingkang kulo ajak musyawarah babar pindah ngengingi biaya, selajengipun mboten antawis dangu, wonten cikar kaleh, kalian ngemot banon, banonipun sahe-sahe sanget, rajin sanget, termasuk radi ageng, mboten wonten ingkang mbandingi, sak sumerep kulo, soal sahenipun lan rajinipun, banon meniko termasuk dipun andapaken piyambak, keranten kulo tasik dereng pados, durung pantes gadah murid, selajengipun ba’danipun ngandapaken, banone kangge kepentingan jeding istri, selajengipun lintu dinten, kulo tangklet teng pak Aminah, “sampean sing inggal niki  kirim banon dateng panggenan kulo” selajeng mbok Tuminah mboten jawab, babar pindah, namung tingak-tinguk tok-tok. Ngaten puniko ngantos ping tigo, mboten wonten jawabanipun babar pindah. Bu Aminah puniko sak wanci-wanci nyukani pantun dateng kulo kaleh bencar.

Selajengipun setunggal wekdal angsal bantuan langgar angkring cagak sekawan, kenging damel langgar estri angkring, selajengipun wekdal gestapu PKI, gusti allah maringi waget damel serambi masjid wekdal th. 1966 M. cumae tasik dereng saged damel panitia, keranten tasik sanget kecilipun umat islam utawi sanget ringkihipun umat islam, lan pembangunan punika mboten kulo sendekaken dateng dusun namung kulo sendekaken allah  لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيمcumae kanggo dohir ahlusunnah waljama’ah termasuk tiang ahli toriqah naqsabandiyah. Selajengipun di waktu bade, mondasi srambi wekdal mantun sholat jum’ah kulo umummaken dinten ingkang kulo tentukaken nduduk pondasi niku wau, kulo umumaken lah mbok bilih wonten ingkang ngrencangi, selajengipun ingkang ngrencangi bagian jawi yakni lintune griya kulo niki namung tiang sekawan mawon, nomer setunggal, kang Teporejo, inggih niku wau mantune mbah kaji Ibrahim tiang sepuhe Fatimah yakni morosepahe Jama’in, nomer kaleh, Bi’i sangking Carat, nomer tigo, pak Tamar, nomer sekawan, Ngabei Raos, angsal bantuan arta 450 rupiah saking dusun, sebagian damel tumbas apu sebagian kangge mbayar tukang, pak Slawir sing ngetereken yotro dateng kulo termasuk pamong, nek mboten lintu kalian prabot pak Retin, alhamdulillah hasil ajarane guru inggih dipun wucal ilmu pertukangan dohir, dohire kok mboten waget nukang selalu jagakaken bantuan tok-tok. Nah lamuno mboten saget nukang akhiripun jagakaken bantuan tok-tok bantuan saking pundi? Wong dereng gadah kenalan paribasane, alhamdulillah dangu-dangu umat islam Carat lan Raos mulai kengeng diajak gotong royong mareni tempat ibadah. Lajeng kulo dangu-dangu mikir-mikir kepingin damel mesjid, selajengipun dalem. Dalem manah kulo ngeten “pokok ono jagak papat dawane  sangang meter punjul insya alloh bakal wujud niku masjid” mboten antawis dangu kulo nampikake aqiqah mendo saking wak kaji Ibrahim selajenge kulo pikir-pikir “la iyo wedos iki ketimbang dipangan aggur-angguran alok digawe nglumpukno umat islam Carat lan Raos trus diajak moco sholawat nariyah yo iku akhehe 4444 lha yo enak” ngoten ning tasik dalem manah. trus kulo ajak nyang gusti alloh supoyo allah mujudno mesjid, selajengipun hasil ngempalaken umat islam Carat – Raos sarto maos ingkang kulo ajengaken niku wau yakni moco solawat nariyah.

Kulo ningali kajeng kepuh ingkang damel tapal batas, dusun pentongan, sak monten agenge,  pikir-pikir lah iyo kayu kepuh sing sak mono gedene kok lamuno digawe cagak mesjid papat, insya alloh gusti alloh maringi cukup,  lan insya alloh gusti alloh maringi luweh kanggo ngobong boto sak piturute niku, lamuno boto patang lekso insya alloh luwih, ngoten pikir kulo.

Kajeng kepuh wonten tapal wates Carat lan dusun Jati Pentongan puniko kulo tedi, selajengipun pak Sanalim pak mantri Sanalim jawab kok mboten siyen-siyen pak Yai, selajengipun pak Mantri pasrah soal menawi wonten demite manawi ngganggu dateng tiang dusun yakni ngamuk dateng rakyat, kulo sanggup, selajengipun gantos kulo ingkang pasrah dateng pak Sanalim soal gangguan-gangguan sangking tiang sekitaripun, selajeng pak Sanalim sanggup serto dipun damelaken serat resmi, selajengipun bade kulo potong kendel kulo waosaken surat yasin kaping 41 sarana gotong royong umat islam Carat – Raos anggenipun maos sarono lantaran toyo selajeng toyane dipun siramaken dateng ngandape kayu kepuh. Selajengipun matun sholat jum’ah kulo umumaken dateng jama’ah jum’ah soal ngetok kajeng, selajengipun dipun potong umat islam Carat lan Raos zaman utawi masa kalih dinten muput. Selajengipun miturut riwayatipun kajeng kepuh punika sampun tiang songo ingkang tilar, sebab motong kajeng menika wau, mek angsal sepalih anggenipun motong, selajeng puleh maleh, niku riwayatipun ngantos dipun potong suwijinipun tiang sampun angsal sepalih lajeng pulih malih, soal pulihipun kulo sumerapi piyambak, keranten kulo tumut nenggani angsalipun motong. Keranten pulihipun manika mboten waged campur kalian sing enggal niku, soal angkeripun kajeng kepuh punika ngliwati ngajengipun punika pak Saniah tiang sepah-sepahipun tiang Carat, ingkang ngriwayataken dateng kulo.

Selajengipun dangu-dangu gadah apu 1 tong yakni setunggal tong drim boten 1 ton angsalipun urunan tiang katah, selajengipun manah kulo rumaos ageng yakni bangga yakni bungah selajengipun bakda sholat jum’ah kulo umumaken yen mulo tembok mesjid nang kulo kerjahi keranten sampun nggadah apu 1 drim, drim gas selajengipun bade ndugi dinten ingkang dipun tentukaken sekitaripun kirang langkung 1 jum’ah, selajengipun banon masjid sebagian gusti alloh maringi pajeng, kranten mbangun sebagian kangge tembokipun masjid sebagianipun rencana dipun wade, lan maleh mulai kulo wontenaken pantia sejak mulai nyitak banon mesjid niku, lajeng serambi, yen serambine wujud nggih niku gampile lajeng kulo adakaken masjid, keranten kulo kwatos, ngomong lelahan wonten nglebetipun masjid, utawi ngomong perkawis duniawi, keranten mitutrut dawuhipun kanjeng nabi muhammad saw, wonten kitab tankih h: 21 bismillah hirrohamanirrahim  من تكلام بكلام الدنيا فى المسجد افضى الله عماله اربعين سنة maknanipun kirang langkung “utawi sapane wong iku guneman, kelawan guneman urusan duniawi, ingdalem masjid yakni teng jero masjid mongko angilangaken gusti allah amale kelakuan bagus, niku zaman petang puluh tahun”, alhamdulillah kulo nisbat tiyang mikul dangu-dangu gusti allah maringi enteng-enteng angsal kulo rumaos, mulai enteng nisbat tiyang mikul mulai zaman pembangunan serambi mesjid ngantos sak mangken tambah enteng maleh niku, mboten tambah butuh biaya tempat ibadah musyawarah panitia, perlu nedi umat islam, Carat lan Raos. Selajengipun sebagian penarik, nami Akhyak, Carat, (red. tirosipun) lintunipun tiang ahli toriqoh rumaos nari-nari dateng lintunipun ahli thoriqoh, rumaos sami ngeloh kesah rumaos jongkot, yakni abot, kadang-kadang wonten les liwat meniko apen-apen mboten sumerap, sarto nyingkur sliyut, menawi tiyang ahli thoriqoh rumaos gamoh sanget, malah wonten maleh sebagian tiang ahli thoriqoh namine tiyang, naminipun tiyang kulo rahasiaaken, nggih niku tiyang sangkeng dusun Sebani – Ketidur – Kutorejo menawi dateng pembangunan tempat ibadah lan lintu-lintune kesahenan, serakah sanget, kados-kados madrosah utawi pondok paribasane pembangunan niku wau termasuk dikurepi piyambek, sak manten keikhlasanipun tiyang thoriqoh naqsabandiyah ingkang angsal pitulunganipun gusti allah, panci sedoyo niku nek mboten angsal pitulunganipun gusti allah senajan sangkeng thoriqoh, gih mboten saged.

Selajengipun katerangan kulo pertama diwaktu langgar tasik cagak bongkotan, lan diwaktu masa ketigo radi panjang sanget selajeng umat islam kulo ajak nyuwun jawah. Selajeng ba’dane sholat jum’ah swantune tiyang sing mboten remen kalian kulo luar biasa, nggih puniko olok-olok nganti mungel, “awas onok banjir bandang sebab onok wong jaluk udan” swanten ngoten puniko meh nganti setunggal dusun. Selajeng mantun sholat isak, jawah deres sanget, selajengipun banjir bandang sak estu, swantene tiyang terbalik, ngaten swantene “ngeneki, mungguho ngekei pak kyai bahruddin, rong pencar dang  gak rugi“, cumae mungguh tok, terus mboten, kulo masih gak dikeki pari ndak dadi opo, asalkan ndak dipisuhi, utowo diolok-olok untung banget wis.

Selajengipun ngantos tahun tinuju terang sanget diwaktu yasinan, selajengipun anggota yasinan kulo ajak nyuwun jawah yakni maos fatiqah keranten diwaktu meniko ketigo panjang sanget, swantenipun rakyat sing sami katah royoan toyo, arek-arek sami setuju nyuwun jawah, selajengipun pak Jasim sumbar, sumbaripun ngaten “yah..! engko nek udan, jane nek saiki udan iki engko, aku nek muleh mudo blas, nek udan temenan aku mudo blas”, selajeng alhamdulillah gusti allah ngijabahi ngantos kados dipun poh, selajengipun pak Jasim mantun yasinan lajeng budal toto mudo sak estu.

Selajengipun kulo mulai kawin tahun 1950 M kulo wekdal umur 24 tahun mulai 1950 ngantos 1978 kulo sampun gadah yogo kaleh welas, nomer setunggal, M. Sholeh, dhohire wekdal tahun, 1953 M, nomer kaleh, M. Ansor, dhohire wekdal tahun 1956 M, nomer tigo, M. Mansur, dhohire wekdal tahun 1958 M, nomer sekawan yogo kulo M. Dhofir, eh Gofron dhohire wekdal tahun 1961 M, nomer gangsal, siti mariyam, dhohire wekdal tahun 1963 M, nomer nem, M. Dhofir dhohire wekdal tahun 1967 M, nomer pitu, M. Ridlwan dhohire wekdal tahun 1970 M, nomer wolu, A. Fatah, dhohire wekdal tahun 1972 M, nomer songo,  Siti habibah, dhohire wekdal tahun 1974, nomer sedoso, Misbah, dhohire wekdal tahun 1975 M, leresipun nomer nem, termasuk keluron urute nomer, dados setunggal welas, yakni ingkang keluron, meniko dados adik landese Siti mariam, lajeng sak mengken termasuk sampun kaleh welas yogo kulo, nami nggih niku nami Siti munifah. Selajengipun ingkang tilar, nomer setunggal, M. Ansor, ingkang nomer kaleh, Siti habibah, ingkang nomer tigo, keluron. Ingkang gesang inggih niku wau kantun wolu nggih yo..kari songo, ingkang gesang kantun songo nggih puniko, yogo kulo Sholeh, Mansyur, Ghofron, Siti mariam, M. Dhofir, M. Ridlwan, A. Fatah, M. Misbah, lajeng nggih niku Siti munifah.

Kulo sak mangken termasuk sampun gadah mantu tigo, setunggal nggih niku mantu kulo sangkeng Trenggalek nggih niku angsal yogane Muksin, sing istri namine Siti Saropah, termasuk Famili piyambek. La selajeng sak mengken sampun gadah yogo kaleh nggih niku si Sholeh niki gadah yogo kaleh, namine Siti mutaharoh, nomer kaleh, nggih niku Atik Hidayati, selajeng yogo kulo Mansyur, sampun gadah rayat nggih niku angsal yogane kang Dul kalim Kembang – Ringgit – Mojosari, eh..Pungging niki, kecamatan Punggging niki, lan namine rayate inggih niku Umi Zahroh lajeng gadah yogo namine, ….Arifin, lajeng yogo mantu ingkang rayatipun Siti mariam namine Syaifuddin asli sangking Trenggalek dusun Winong sak mangken sampun gadah yogo setunggal, nggih niku jaler naminipun Ali Wafa niku.

Lajeng ngengingi fitnah kulo, setunggal, kulo dipun dakwo nglampahi perzinaan, nomer kaleh, kulo dipun dakwo koropsi arto pembangunan, nomer tigo, kulo dipun dakwo kong kalikong kalian bajingan, soale mesin spiker masjid Carat ical, niku wau sedoyo termasuk fitnah mugio kulo lan penjenengan sedoyo dipun rekso dening gusti alloh mpun gadahi manah mitnah dateng tiyang, keranten tiyang mitnah meniko langkung berat hukumanipun mbejing wonten akhirat, tinimbang tiyang mejahi, tiyang mejahi meniko ugi sampun berat, cumae tasik beratan mitnah, dateng tiyang, keranten miturut dawuhipun gusti allah wonten alquran juz II surat kaleh ayat 190 bismillah hirrahmanirrahim  الفتنة أشد من القتل

Selajengipun soal lelampahane tiyang sepuh jaler Juwet lan tiyang sepuh jaler Ngoro persis angsalipun ahli tirakat, mboten nedo sekol, bertahun-tahun utawi angsale mutih yakni metak zaman wonten pondok, lan zamanipun mulai gadah rayat, ngantos gadah yogo kaleh persis kulo, malah kirang nemen tirakatipun nggih niku mboten kepanggeh rayat, tiyang sepuh kekaleh-kalihe puniko Juwet lan Ngoro puniko ahli dateng pesarean.

Ngingingi katerangan kulo mulai awal sampek pungkasan peristiwa dateng Juwet supados tangklet dateng sederek Juwet, menawi kirang percados, menawi peristiwa dateng Ngoro supados dateng Ngoro, tangkletipun dateng Kertosono menawi peristiwa dateng Kertosono, menawi peristiwa dateng Carat semanten ugi supados tangklet dateng tiyang Carat, niku, menawi peristiwa dateng Mojokerto semanten ugi, nggih tangklet dateng tiyang Mojokerto, menawi dateng Pelem semanten ugi dateng Baron – Kertosono, cumae menawi tangklet sedoyo puniko, supados tiyang sak imbang kalian kulo, nisbatipun umur, kersane paham engken sing di tangkleti.

Mugiyo riwayat meniko ingkang sahe dadoso pedoman utawi penuntun, ingkang awon sampun ngantos dipun gunaaken amin3x yarobbal ‘alamin, kulo nyusun riwayat meniko kok sarono kepingin dipun lem utawi kepingin dipun sanjung-sanjung mboten, wallohi kulo mboten gadah pemikiran utawi manah, ingkang kados mekaten, mung tujuan kulo supadoso lelampahan kulo ingkang sahe supadoso dipun tiru kalian anak putu kulo lan murid-murid kulo, lan supadoso ingkang sahe dipun damelo tuntunan.

Tanggal, 25 maret tahun 1980

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

SEJARAH PESANTREN NGALAH

Melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan, melakukan ekspedisi atau pencarian tempat/lokasi yang strategis untuk dijadikan pusat pendidikan/pondok pesantern yang sesuai amanat sang guru dan ayahnya, diantara amanat tersebut adalah. 1). 2). 3). 4). 5). 6).

Kyai sholeh bahruddin, dalam mencari tempat yang sesuai dengan amanat tersebut mengalami beberapa cobaan dan ujian, karena memang mencari tempat yang sesuai dengan isi amanat tersebut, tidak mudah seperti halnya membalikan sebuah telapak tangan, ini membutuhkan waktu yang cupuk panjang, sebab kesemua amanat tersebut harus sesuai dengan tempat yang akan ditempati nantinya, sehingga beliau hampir putus asa untuk mencari lokasi yang sesuai dengan isi amanat tersebut, pada akhirnya beliau matur (bilang) kepada ayahnya. Pak, mboten enten tempat seng kados niku (sesuai amanat), ayahnya menjawab dengan singkat, onok, golek ono mane (ada, cari lagi), sampai beberapa kali pertanyaan itu dilontarkan oleh beliau, tapi jawaban dari sang ayahnya tetap sama.

Hal ini membuat kyai Sholeh Bahruddin bingun dan bimbang, apakah bisa mencari tempat sesuai dengan amanat tersebut, sehingga dihati kecil beliau berkata, aku golek nandi mane, tempat seng koyok ngono, padahal aku wes nangdi-nangdi sek gak nemu ae tempat seng koyok ngono, cek sorone amanat iki. () tapi kyai Sholeh merupakan anak yang selalu patuh terhadap orang tua dan gurunya, sehingga bagaimanapun beratnya amanat tersebut tetap beliau jalankan dengan keikhlasan dan ketabahan serta kesabaran hati beliau, tidak mengenal waktu dan lelah beliau berjalan lagi menyusuri beberapa kota dan pelosok desa untuk mencari tempat yang sesuai dengan amanat tersebut, walkhasil dengan pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, beliau menemukan tempat yang sesuai dengan isi amanat tersebut.

Setelah menemukan tempat yang diharapkan, beliau pulang dan matur (berkata) kepada ayahnya, Pak sampun wonten panggenan ingkang dikersaaken (Pak sudah ada tempat yang diharapkan). Kemudian ayahnya balik bertanya gek endi tempate (dimana tempatnya), beliau menjawab: tempate wonten ing dusun pandean deso sengonagung kecamatan purwosari (tempatnya di dusun pandean desa sengonagung kecamatan purwosari), ayahnya berkata, oh yo wes, ayo kapan-kapan didelok (oh ya sudah suatu saat ayo kita lihat). Tanah atau lahan tersebut milik seorang petinggi atau pak kades desa Mojo, yang sebelumnya dijadikan tempat pembuangan kotoran ayam. Kalau dilihat sebelumnya tanah tersebut kayak-kayak sudah tidak dapat lagi dipergunakan apalagi dibuat untuk permukiman, sebab disamping tempatnya kotor dan bau sekali, juga tempatnya termasuk rawa-rawa (jawa, barongan) yang banyak disinggahi ular berbisa dan banyak sekali disinggahi makhluk-makhluk halus, yang seringkali membuat rasa takut pada masyarakat sekitar.

Setelah beberapa hari ayahnya mengajak untuk melihat lokasi tersebut, ketika ayahnya melihat dan mengetahui lokasinya, beliau merasakan kecocokannya dengan yang diharapkannya, sehingga beliau berkata kepada kyai sholeh: tempat seng koyok ngene iki seng tak karepno, iki jenenge pancor emas, tanahe mujur ngalor mereng ngetan, iki masih jalok piroae tukuan ojok di enyang, embuh yok opo caramu, (tempat yang seperti ini yang aku harapkan, ini namanya pancor emas, tanahnya condong ke utara agak miring ketimur, ini minta berapa saja harus kamu beli jangan ditawar, entah bagaimana caramu).

Setelah beliau berhasil menemukan tempat yang diharapkan, kebingungan dan kebimbangan beliau tidak malah hilang atau ringan tetapi justru malah bertambah, sebab beliau masih belum punya cukup uang untuk membeli tanah yang luasnya + 500 m, dihati kecil beliau berkata: dari mana aku harus mendapatkan uang untuk membeli tanah ini, dengan kesabaran dan ketabahan hati beliau, beliau mencoba mengenal masyarakat sekitar yang sekiranya bisa diajak bermusyawarah untuk membeli tanah tersebut.

Setelah Kyai Sholeh Bahruddin mengenal beberapa orang disekitar lokasi itu, pada saat mau membeli tanah yang rencana kedepannya dijadikan pusat pendidikan dikabupaten pasuruan, beliau Singga ke rumah Bapak Raki untuk membincangkan masalah pembelian tanah tersebut, kemudian beliau diajak oleh Pak Raki kerumah Bapak Bari, untuk membincangkan bagaimana proses pembelian tanah tersebut. Tetapi pada saat itu kyai masih mepunyai kendala keuangan untuk membayar tanah yang luasnya sekitar + 500 m tersebut, dan pada saat itu kyai masih mempunyai uang sekitar 700.000 ribu rupiah padahal tanah tersebut seharga 4.000.000 rupiah, alkhasil dari perbincangan itu ada sebuah solusi yang di tawarkan oleh Pak Bari yaitu; uang kyai 700.000 ribu itu untuk sementara dibuat uang muka saja, dan selebihnya diangsur beberapa kali, untuk proses mengangsur kyai dibantu salah seorang warga desa Pandean yang bernama H. Supa’i. (Bari).

Belum lagi masalah pembayaran tanah yang masih belum selesai kurang lebih 1 tahun dari pembelian tanah kyai mengajak musyawarah dengan Pak Raki dan Pak Bari, bagaimana caranya membuat rumah dan masjid, sedangkan saya masih tidak punya uang sama sekali (kata Kyai), dalam perbincangan itu semuanya menjadi bingun, “bagaimana buat rumah dan masjid tanpa uang” akhirnya kyai bilang dengan tutur bahasa yang halus, seumpami damel griyo dan masjid sangkeng pring bongkotan dospundi, mboten nopo-nopo seng penting saget di panggeni, (Jawa. Seumpama membuat rumah dan masjid dari Bambu bagaimana, gak jadi masalah yang penting bisa ditempati). Alhamdulillah usulan itu disetujui oleh Pak Raki Dan Pak Bari, dan kedua orang yang selalu membantu kyai itu membagi tugas, Pak Bari bertugas untuk mencarikan pring bongkotannya, pak Bari minta pring bongkotan kewarga desa pandean juga, yang bernama Pak Dophir, sedangkan pak Raki minta bantuan kepada masyarakat Kembang Kuning. Pada saat pembangunan rumah kyai yang terbuat dari Bambu, Kyai dibantu oleh empat orang yaitu; Pak Bari dari desa Pandean, Pak Raki, Pak Sipan, dan Pak Muchid dari desa Kembang Kuning, untuk melengkapi bahan bangunan rumah dari bambu tersebut lalu pak sipan minta beberapa bambu ke warga desa kembang kuning, untuk dijadikan sebagai dinding rumah beliau.

Bersamaan dengan itu juga kyai langsung membuat bangunan masjid yang terbuat dari gedek (bambu) dengan pondasi batu dengan ukuran seluas + 15 m persegi, pembanguan ini dibantu oleh masyarakat sekitar, dengan senang hati dan rasa gembira masyarakat pandean, purwo, dan kembangkuning membantu kyai membangun masjid dan rumah, sebab pada saat itu tidak ada bangunan masjid yang berdiri di sekitar desa tersebut, sehingga untuk melakukan ibadah dan sholat jum’ah masyarakat harus berjalan kaki + 2 kilo m, tepatnya di desa sengonagung. Hal inilah yang membuat masyarakat selalu aktif dan loyal membatu perkembangan pembangunan yang digagas oleh kyai, bahkan sampai hari ini keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan pesantren tidak dapat terlepaskan.

Pada saat pembuatan rumah dan masjid Kyai setiap harinya pulang pergi, kalau sore Kyai pulang ke Carat kalau pagi kyai kembali lagi untuk ikut membangun tempat tinggal beliau, hal ini dilakukan tanpa mengenal bosan dan lelah demi terwujudnya cita-cita dan harapan sang ayah beliau, belum selesai pembuatan rumah dan pondasi masjid, salah seorang warga kembang kuning yang bernama Bapak Nur Salim tiba-tiba dengan senang hati memberikan sebuah mushollah (Gubuk) pribadinya yang terbuat dari bambu yang berukuran + 4 M, untuk dijadikan tempat tinggal santri yang akan dibawah dari Pondok Pesantren carat Pimpinan ayahnya yang berjumlah tujuh santri.

Keinginan dan cita-cita kyai yang kuat untuk terus mengembangkan pembangunan pesantren meskipun banyak kendala keuangan tidak membuat kyai kecil hati, sehingga ada inisitif yang muncul dari hati kyai untuk membuat batu bata yang akan pergunakan untuk merehab banguan, sehingga dengan keuletan beliau, mencoba membuat batu bata sendiri tanpa mengenal lelah, tetapi hal itu tidak mudah beliau lakukan karena beliau bukan tukang pahat, hingga pada akhir pembuatan batu batu sering kali gagal tidak berjalan dengan sempurna, ketika selesai pembuatan batu bata dan selesai pembakaran sering kali yang matang dan sempurna jadi batu bata hanya separuh saja, yang separuhnya masih belum matang. Maklum calon kyai buat batu bata.

Kurang lebih 2-3 tahun, bangunan masjid yang terbuat dari bambu dan juga tempat tinggal santri direhab dengan menggunakan batu bata dan dijadikan bangunan semi permanen, dengan dibantu masyarakat sekitar dan kegotong royongan masyarakat, walkhasil pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang cukup singkat. Pada awalnya pembangunan asrama santri hanya terdiri dari empat kamar bertingkat yaitu A.1-A.4 yang sekarang menjadi A.1. A.2. A.8 dan A.9.

Pada waktu itu kyai tidak serta-merta mendapatkan pertolongan dan bantuan dari masyarakat atau berjalan mulus dalam perjuangannya, tanpa adanya ujian dan cobaan yang datang menghampiri ketabahan dan kesabaran hati beliau, cobaan dan ujian itu mulai dari cemoohan, hujatan bahkan ancaman, tetapi hal itu semua beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan hati, yang disandarkan kepada Allah SWT. Belum lagi bangunan selesai, kyai sudah mendapatkan cemoohan yang datang dari salah seorang tokoh agama desa sengonagung dia menghina “mosok onok masjid teko gedek” (masak ada masjid yang terbuat dari bambu), hal ini sering kali dilontarkan diberbagai majlis ta’lim yang dipimpinnya, sampai pada akhirnya ada kabar/isu bahwa akan ada sekelompok masa yang akan merobohkan dan mengusir kyai dari sini, karna menganggap kyai adalah golongan Muhammadiyah yang akan merusak tatanan budaya NU.

Dengan kesabaran dan sifat ngalah, beliau hadapi cobaan itu dengan hati tenang dan tawakkal kepada Allah, meskipun beberapa orang yang selalu membantu kyai merasakan kekhawatiranya akan kebenaran isu itu, dengan mengerahkan berbagai kekuatan, masyarakat berjaga-jaga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyerangan yang akan dilakukan sekelompok orang yang tidak senang atas kedatangan beliau, mulai penjagaan diperketat dengan membawa berbagai senjata tajam dan memperbanyak pos-pos penjagaan dan lain sebagainya. Tetapi meskipun suasana menegangkan dan mengkhawatirkan, beliau tidak pernah  sama sekali mengatakan kepada masyarakat yang ikut berjaga-jaga, untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya dan lebih berhati-hati. Inilah salah satu sifat beliau yang selalu memberikan rasa aman kepada masyarakat meskipun keadaan sudah menegangkan, beliau menyerahkan semua itu pada takdir Allah.

Belum lagi ancaman itu berhenti datang lagi cobaan dan ujian yang dihadapi kyai, awalnya tanah yang rencananya dijadikan pondok tersebut masih belum lunas pembayarannya, dan diketahui oleh pemilik tanah bahwa tanah tersebut akan dijadikan pondok pesantren, entah siapa yang mempengaruhi dan yang memprofokasi pemilik tanah, tiba-tiba pemilik tanah gerah melihat rencana tersebut, sehingga pemilik tanah menekan kyai untuk segera melunasi pembayaran tanah tersebut. kalau tidak dilunasi dalam waktu dekat, kyai waktu itu terancam akan diusir dari situ, inilah yang membuat kyai bingung, bangunan belum selasai ditambah lagi keuangan kyai tidak lagi ada. Hal ini tidak lagi dapat dihadapi dengan kesabaran dan ketabahan hati saja, tetapi juga harus segera diselesaikan dengan kongkrit dan mencari solusi yang tepat.

Akhirnya ada solusi untuk menjual sebagian tanah tersebut kepada masyarakat sekitar, yang hasilnya untuk melunasi pembayaran tanah kepada pemiliknya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah ada empat orang yang mau membeli sebagian tanah tersebut diantaranya adalah: 1.Bapak H. Rohin. 2. Bapak Ponadi. 3. Bapak Kasiadi. Dan 4. Bapak H. Dollah dengan harga ………………………

Bangunan selesai, kyai tinggal sendiri dengan pak sipan kembang  kuning tapi suatu saat kyai juga pulang ke carat.

Pada saat bangunan rumah bambu dan hanya ada pondasi masjid dan ada gutean satu dengan …………..santri tuju yang dibawa dari carat .

Jaga malam

-Mas Di pucanganom

-H. Mashuri sawur

-H.Hanafi sawur

-H.Amin, kembang kuning

-H.Huri,

-P.Bari,pandean

-P.Raki      ,,

P.tuna ,kembang kuning.

P. Naip ,pandean.

-H. Asrun, purwo .

-Mbah Kholil,purwo.

H.Dollah, pandean.

H.Sapa’i,pandean. Jaga malam

  1. Pencarian Tempat
  2. Pembelian Tanah
  3. Pembangunan Rumah dan Masjid
Iklan

Komentar ditutup.